Kết quả :

ErrorCodeId

ErrorCodeName

ErrorCodeId

ErrorCodeName

1

Thành công

17

Hết hạn mức gửi test

2

Lỗi hệ thống

18

Hủy gửi tin (CSKH)

3

Sai user hoặc mật khẩu

19

Hủy gửi tin (KD)

4

IP không được phép

20

Gateway chưa hỗ trợ Unicode

5

Chưa khai báo brandname/dịch vụ

21

Chưa set giá trả trước

6

Lặp nội dung

22

Tài khoản chưa kích hoạt

7

Thuê bao từ chối nhận tin

23

Sai cú pháp tin nhắn

8

Không được phép gửi tin

24

Thủ tục xử lý bị lỗi

9

Chưa khai báo template

25

Chưa khai báo partner cho user

10

Định dạng thuê bao không đúng

26

Chưa khai báo GateOwner cho user

11

Có tham số không hợp lệ

27

Gửi tin: gate trả mã lỗi

12

Tài khoản không đúng

28

Hủy gửi tin

13

Gửi tin: lỗi kết nối

29

Chưa khai báo TopUpUserId cho Partner

14

Tài khoản không đủ

30

Hoàn tiền cho User

15

Tài khoản hết hạn

31

Số điện thoại 11 số đã chuyển sang 10 số

16

Hết hạn dịch vụ

200

Thành công